1H009-06
产品
扣压参数
1H009-06
产品线 Aeroquip
软管部件编号 1H009-06
软管系列 1H009
软管尺寸 06
接头样式 全面剥胶扣压
总成加工设备 FT1204_Gruppe-(FT1204,FT1209,FT1244,FT1307)
工具 FT1307-200-3
垫圈/推杆
垫圈颜色
平侧
转换接头环
目标设置 NA
扣压直径 0.81
扣压直径公差 0.006
扣压位置(英寸) 看笔记
扣压位置公差
椭圆度(英寸) 0.008

1) 扣压全长套筒。2) 外部剥胶长度 = 0.650 英寸