H198106
产品
扣压参数
H198106
产品线 工业
软管部件编号 H198106
软管系列 H1981
软管尺寸 06
接头样式 U 系列
总成加工设备 T-410_Gruppe-(T-410,T-440,T-440-1)
工具 T-400-3C
垫圈/推杆 T-410-41
垫圈颜色 黄色
平侧 FSU
Bowl (Machine / Adapter) T-410-25
目标设置 NA
扣压直径 0.765
扣压直径公差 0.006
扣压位置(英寸) 0.55
扣压位置公差 0.060
椭圆度(英寸) 0.008

1) 划线处饰面扣压端标记为 ±0.75 毫米(±0.030 英寸)。