GH663-10
产品
扣压参数
GH663-10
产品线 Aeroquip
软管部件编号 GH663-10
软管系列 GH663
软管尺寸 10
接头样式 全面 TTC 扣压
总成加工设备 FT1330_Gruppe-(FT1330,FT1320)
工具 FT1330-275-M240
垫圈/推杆
垫圈颜色
平侧
转换接头环
目标设置 NA
扣压直径 1.055
扣压直径公差 0.006
扣压位置(英寸) 看笔记
扣压位置公差
椭圆度(英寸) 0.008

1) 划线处饰面扣压端标记为 ±0.75 毫米(±0.030 英寸)。2) 目标设置值仅适用于 FT1330 机型。